Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

60 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua