Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

60 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua