Tkltk 1363 +16
nguyen1111 1361 -16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

70 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết