Tkltk 1363 +16
nguyen1111 1361 -16

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2019

70 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết