Covitvit 1483 -10
1234554321 1613 +10

Kiểu: Cờ úp, 9/7/2019

67 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua