Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

23 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết