Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

23 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết