tuanpevt 1464 +14
samle53 1412 -14

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

80 nước, 12 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua