Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

136 nước, 23 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết