Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

136 nước, 23 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết