Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

29 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ