Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

29 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ