Tam.Cuc 1408 -17
Gonana 1385 +17

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

43 nước, 10 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ