Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

74 nước, 14 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ