Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

74 nước, 14 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ