Tam.Cuc 1391 -15
Gonana 1402 +15

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

29 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết