phanvankhai 1675 -11
longtep 1788 +11

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

57 nước, 12 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết