tuanpevt 1473 +12
Haisol 1394 -12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

52 nước, 9 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ