tuanpevt 1473 +12
Haisol 1394 -12

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

52 nước, 9 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ