longtep 1809 +9

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

50 nước, 13 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua