Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

76 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ