Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

76 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ