phanvankhai 1668 -10
longtep 1795 +10

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

49 nước, 10 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua