Kiểu: Cờ úp, 12/7/2019

50 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết