Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

18 nước, 1 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua