Cyan 1386 +25
Mitomito 1608 -25

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

38 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua