Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

63 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết