Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

82 nước, 10 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết