Mitomito 1569 +10
Khoanv 1426 -10

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

102 nước, 11 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết