hvt1712 1471 +21
Mitomito 1579 -21

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

74 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua