Monhon1311 1665 +11
Mitomito 1558 -11

Kiểu: Cờ úp, 16/7/2019

88 nước, 15 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua