Mitomito 1547 -22
Ptdbsi 1418 +22

Kiểu: Cờ úp, 16/7/2019

41 nước, 6 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ