Mitomito 1494 +19
thanh.t0k 1554 -19

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

60 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ