thanh.t0k 1535 -17
Mitomito 1513 +17

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

47 nước, 8 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết