Chuyentri 1521 +16
Mitomito 1530 -16

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

52 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua