Mitomito 1514 +8
namnv 1337 -8

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

80 nước, 9 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua