namnv 1329 +24
Mitomito 1522 -24

Kiểu: Cờ úp, 17/7/2019

56 nước, 8 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua