Hathinh 1316 -15
Gonana 1337 +15

Kiểu: Cờ úp, 25/7/2019

57 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết