dlmhy123 1427 -26
Antheu 1168 +26

Kiểu: Cờ úp, 1/8/2019

17 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ