dlmhy123 1422 -26
Antheu 1173 +26

Kiểu: Cờ úp, 1/8/2019

45 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua