nguyen1111 1286 +17
Boangame 1300 -17

Kiểu: Cờ úp, 9/8/2019

52 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ