Tjbbknbcj 1508 +11
dlmhy123 1405 -11

Kiểu: Cờ úp, 13/8/2019

54 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết