Tjbbknbcj 1497 +12
dlmhy123 1416 -12

Kiểu: Cờ úp, 13/8/2019

90 nước, 18 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết