lephucvks 1561 +13
Bachkhanh 1484 -13

Kiểu: Cờ úp, 18/9/2019

34 nước, 3 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết