lephucvks 1596 +12
tuanlinh 1501 -12

Kiểu: Cờ úp, 19/9/2019

48 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết