Kiểu: Cờ úp, 20/9/2019

57 nước, 12 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua