Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

44 nước, 9 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ