Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

23 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua