Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

59 nước, 9 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết