Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

137 nước, 19 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết