Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

108 nước, 21 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết