phanvankhai 1792 -24
choidonhat 1597 +24

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

49 nước, 8 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua