lawrencetan 1368 -17
thovucong 1353 +17

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

39 nước, 8 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết