Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

57 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ