thovucong 1372 -4
Kietlun 1722 +4

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

65 nước, 12 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết