Kietlun 1726 +4
thovucong 1368 -4

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

8 nước, 0 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua