Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

60 nước, 15 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ