thovucong 1358 +16

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

49 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ